Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door karaokeconcurrent.nl met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hiergenoemde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van karaokeconcurrent.nl inzake levering van goederen en diensten.

 1. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:

Verhuurder: karaokeconcurrent.nl te Zwijndrecht

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

 1. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs te pinnen of volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Tarieven op onze website zijn incl. BTW voor particulieren die vooruitbetalen of bij aflevering. Voor zakelijke klanten die op rekening bij ons producten afnemen zijn de tarieven excl. BTW. Indien u zakelijk binnen de gestelde termijn van 14 dagen de factuur betaald geldt er een korting van 8% van het factuurbedrag.

4.1 Betaling, Rente en Incassokosten
Betaling van de door VIGO Entertainment gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 10% rente per maand (of wettelijke rente), vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit
overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende
schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. (DIT MET VERHOGING VAN DE BTW).
De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
 Minimumtarief € 250,00
 15% over eerste € 2.500,00
 10% over volgende € 2.500,00
 5% over volgende € 5.000,00
 1% over de volgende € 190.000,00
 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 100% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal bedrag van € 250,00

 1. Annulering

5.a. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, ? eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; ? eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; ? later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

5.b. De hiervoor onder 5.a genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor de standaard verhuur. Op annulering van gehele door karaokeconcurrent.nl te verzorgen producties/evenementen zijn uitsluitend van toepassing de aan deze AV gehechte en daarmee één geheel vormende Bijzondere Bepalingen.

 1. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

 1. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerd apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

 1. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 1. In gebreke zijn en schadevergoeding.

10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

10.d. Indien de meegeleverde software (Karaoke Media Speler) verloren, gestolen of opengebroken (zegels verbroken) is wordt er onherroepelijk een schadevergoeding in rekening gebracht van € 2500,- excl. 21% btw

 1. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 1. Verzekeringen

12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

 1. Schade

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden vanaf de boven plint. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekking delen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

 1. Geheimhouding

De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

 1. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

 1. Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

 1. BUMA/STEMRA/SENA/FEMU

Alle kosten met betrekking tot Buma, STEMRA, SENA rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audio dragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door Buma/STEMRA/SENA.

 1. 1 Bijzondere bepalingen

Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van karaokeconcurrent.nl voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.

Copyright VIGO ENTERTAINMENT 2012-2020